Warunki zgłoszenia

 1. Warunkiem zgłoszenia udziału w usłudze edukacyjnej jest przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego na stronie www.editorial.pl?p=szkolenia, e-mailem pod adres szkolenia@editorial.pl oraz otrzymanie elektronicznego potwierdzenia uczestnictwie.
 2. Przesłane uczestnikowi przez organizatora potwierdzenie zgłoszenia równoznaczne jest z zawarciem umowy o świadczenie usługi edukacyjnej, stanowi warunek dopuszczenia do usługi edukacyjnej oraz podstawę do obciążenia uczestnika opłatą za usługę. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Bez kosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie pisemnie na 14 dni przed datą szkolenia.
 3. Wpłaty należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania wezwania do dokonania płatności za udział w usłudze edukacyjnej, nie później jednak niż 7 (siedem) dni przed jej rozpoczęciem. Wpłaty należy dokonać na rachunek:
  Pressto Sp. z o.o.
  BZ WBK 57 1090 2590 0000 0001 3239 5435
  Niedokonanie wpłaty we wskazanym terminie nie jest jednoznaczne z rezygnacją uczestnika z udziału w usłudze edukacyjnej.
 4. Uczestnik jest uprawniony do rezygnacji z usługi edukacyjnej na następujących zasadach:
  • a. rezygnacja winna zostać złożona na piśmie i przesłana organizatorowi w trybie wskazanym w ust. 1;
  • b. w przypadku doręczenia rezygnacji w terminie co najmniej 7 (siedmiu) dni przed jej rozpoczęciem organizator obciąża uczestnika opłatą administracyjną w wysokości 250 zł;
  • c. w przypadku doręczenia rezygnacji w terminie krótszym niż 7 (siedem) dni przed jej rozpoczęciem uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w usłudze edukacyjnej wynikających z zawartej umowy.
 5. W przypadku nieodwołania zgłoszenia uczestnictwa oraz niewzięcia udziału w wydarzeniu zgłaszający uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w usłudze edukacyjnej wynikających z zawartej umowy.
 6. W przypadku gdyby usługa edukacyjna nie odbyła się z powodów niezależnych od organizatora, uczestnikowi zostanie zaproponowany, według uznania Organizatora, udział w usłudze edukacyjnej w innym terminie lub w ciągu 14 dni roboczych zostanie zwrócona pełna kwota wpłaty.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa w usłudze edukacyjnej osoby powiązanej w jakimkolwiek charakterze z podmiotem konkurencyjnym dla współorganizatora usługi edukacyjnej wskazanego w programie. W przypadku ujawnienia powyższych okoliczności po dokonaniu wpłaty za uczestnictwo w usłudze edukacyjnej pełna kwota wpłaty zostanie zwrócona w ciągu 14 dni roboczych. Organizator zastrzega sobie także prawo odmowy uczestnictwa w usłudze edukacyjnej bez podawania przyczyny.
 8. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków oraz akceptacją warunków Regulaminu i upoważnieniem organizatora do wystawienia faktury bez składania podpisu przez uczestnika albo osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego uczestnika.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących programu, prelegentów oraz do odwołania wydarzenia.